دسته: طراحی سازه‌ای ساختمان‌های بلند

بارهای وارد بر ساختمان‌های بلند

در ساختمان‌های بلند، بارهای مرده و زنده با افزایش تعداد طبقات به طور متناسب افزایش می‌یابد. وزن مصالح به‌کار رفته در ساختمان و تعداد کاربران در مقایسه با ساختمان‌های کوتاه، به همان نسبت طبقات و ارتفاع، بیشتر هستند؛ اما در رابطه با بارهای جانبی که سبب ایجاد تغییر شکل‌های افقی،...

لزوم آشنایی معمار با طراحی سازه‌ای-۲

دکتر علی سیدیان در مقاله خود با عنوان «برنامه‌ریزی در فرایند طراحی معماری با رویکرد وحدت و هماهنگی سازه و فضا»،  معماری را یک پدیده در تقاطع علم و هنر معرفی می‌کند که اصول آن به تناسب پیشرفت و تکامل همه علوم و هنرها، و در کل بلوغ و رشد فکری...

لزوم آشنایی معمار با طراحی سازه‌ای-1

مک‌دونالد بیان می‌کند کلیت فرم ساختمان را معمار معین می‌نماید، از این‌رو کار طراحی با معمار آغاز و به رهبری او انجام می‌شود. در نتیجه معمار باید با دیدی جامع در محدوده سازه‌های موجود عمل نماید و اولین ایده‌های خویش را در مورد فرم بنا ارائه کند. سازه‌های معمارانه، اگر...