دسته: تعریف ساختمان بلند

فراوانی ساختمان‌های بلند

در ابتدای هر سال، شورای ساختمانهای بلند و زیستگاه شهری (CTBUH)، گزارشی مرتبط با بررسی ساختمان‌های بلند ۲۰۰ متری و بالاتر که در طول سال گذشته تکمیل شده‌اند، منتشر می‌نماید. نمودار مهم فراوانی ساختمان‌های بلند ۲۰۰ متر و بالاتر  در سال ۲۰۱۶ بر اساس مصالح، کاربری و موقعیت، که در...

معیارهای مؤثر در تعریف ساختمان بلند

برخی معیارهای موثر در تعریف و اندازه‌گیری ساختمان‌های بلند به نقل از CTBUH (شورای ساختمان‌های بلند و زیستگاه شهری) در زیر تشریح شده‌اند: زمینه: ممکن است یک ساختمان ۱۴ طبقه در شهری مانند شیکاگو یا هنگ‌کنگ یک ساختمان بلند محسوب نشود، در حالی که همان ساختمان در یکی از شهرهای...

تعریف ساختمان بلند

از دیدگاه مهندسی سازه: ساختمانی بلند محسوب می‌شود که در طراحی و اجرای آن نیروهای جانبی باد و زلزله تاثیرگذارتر و مهم‌تر از نیروهای عمودی باشند (حدود ۳۲متر). از دیدگاه معماری: ساختمانی بلند محسوب می‌شود که نسبت ارتفاع به قطر آن حداقل برابر ۱۴/۳ باشد. به عبارت دیگر، ارتفاع آن...